Алтансувд нь 2011 оноос 2015 хүртэл Европ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Холбооны Гүйцэтгэх захиралаар ажиллаж байсан. Сассексийн их сургуулийг бакалавр, Монгол Улсын Их Сургуулийн хуулийн ангийг Магистрын зэрэгтэйгээр тѳгссѳн. Одоогоор Лондон хотын Клайд & Ко хуулийн компанид гадаадад мэргэшсэн хуульчаар ажиллахын зэрэгцээ Монгол Британы Худалдааны Танхимын нарийн бичгийн даргын албыг давхар хашдаг.