Мэдээг 8:25 секундээс 10:32 секунд дээрээс үзнэ үү.

 

 

Leave a comment